ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Bc. Kristýna Nová
  Klíčová slova: 
  Vysvětlení k omezení přístupu: 
  Zákaz vstupu lidem trpící epilepsií - blikání světel.
  Anotace pro veřejnost: 
  Lze se zbavit vlastního stínu? Ale ano, stačí ho jen zmrazit!
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Žáci se zde setkají s pojmy luminiscence a fosforescence. Díky luminiscenčnímu pozadí si budou moci „zmrazit“ svůj stín.

  RVP pro 1. stupeň ZŠ

  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Žáci se zde setkají s pojmy luminiscence a fosforescence. Díky luminiscenčnímu pozadí si budou moci „zmrazit“ svůj stín.

  Věda a technika v pozadí

  Luminiscencí rozumíme samovolné (spontánní) vyzařování fotonů pevnými nebo kapalnými látkami. Podstata luminiscence spočívá v tom, že elektrony za určitých podmínek přecházejí náhodně z vyšších energetických hladin na hladiny nižší. Každý přechod elektronu představuje kvantum viditelného záření.

  Teorie

  Luminiscenční jevy byly známy už ve starověku, kdy jich bylo používáno při nočních slavnostech. Pak byla příprava těchto látek několikrát zapomenuta a znovu objevena pro jejich omezené použití, neboť pro širší použití jako světelných zdrojů se ještě nehodily. Prudký rozvoj luminiscence a jejich technických aplikací souvisí těsně s rozvojem kvantové fyziky.

  Látky u nichž se projevuje luminiscence, se nazývají luminofory. Jsou to převážně pevné látky patřící mezi polovodiče nebo izolanty. Nejznámější a nejvíce používané luminofory jsou sulfidy zinečnatý a kademnatý, v nichž jsou jako příměsi atomy Ag, Au, Cu, Mn aj. a alkalické halogenidy (např. NaCl, KCl, NaI aj.) s příměsí atomů Tl, Ag, Ca aj. Tyto příměsi vytvářejí v luminoforech tzv. luminiscenční centra, v nichž dochází k emisi luminiscenčního záření.


  Photinus pyralis.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

  Podle toho, jakým způsobem dodáváme luminoforu energii, rozlišujeme různé druhy luminiscence. Při fotoluminiscenci se energie dodává prostřednictvím fotonů viditelného nebo ultrafialového záření. Pohlcená energie se znovu vyzařuje ve formě světla, zpravidla o větší vlnové délce. Katodoluminiscence vzniká při bombardování luminoforu elektrony. V klasické televizní obrazovce nebo v monitoru počítače se uplatňuje katodoluminiscence, při níž budí světlo luminoforu dopadající elektrony. Na vnitřní ploše obrazovky je speciálně upravená struktura tří typů luminoforů, které září červeně, zeleně a modře. Současnému pozorování těchto světel o různé intenzitě odpovídají požadované barevné odstíny televizního obrazu. Elektroluminiscence vzniká působením elektrického pole. Triboluminiscence vzniká mechanickým působením na látku, například při roztírání třtinového cukru. Termoluminiscence: některé látky mírně zahřáté vydávají studené světlo, jsou to např. diamant, mramor nebo kazivec (teplota se pohybuje od 50 – 250 °C). Chemiluminiscence nastává při nižších teplotách při chemických reakcích. Pozorovat ji můžeme jako světélkování hmyzu, nálevníků, mikrobů nebo některých hub, ale také u látek anorganických jako fosfor, arsen, čerstvá plocha sodíku a draslíku.


  Chemoluminiscence.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

  Jestliže luminiscenční záření nastane již v době vzbuzení atomů nebo molekul nebo v době kratší než 10–8 s, mluvíme o fluorescenci. Projevuje se u některých látek, především u kapalin (nápadně u fluoresceinu). Vyzařování trvá prakticky, jen pokud je látka ozařována. U jiných látek, zejména pevných, trvá vyzařování mnohem déle, několik minut, ba i hodin po ozáření. Tento jev se označuje jako fosforescence, protože se nápadně projevuje u fosforu.

  Luminiscenční jevy se využívají v osvětlovací technice, např. u zářivek a výbojek, u stínítek obrazovek apod.

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.