Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Jaké látky získáváme destilací ropy a jak vůbec tento proces probíhá? Proč je pro nás ropa tak důležitou surovinou? Přijďte si vyzkoušet exponát Krakuj ropu a vše se dozvíte.
Ropa (název pochází z polštiny a znamená hnis) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina, kterou tvoří směs uhlovodíků (skládají se z vodíku a uhlíku). Ropa vznikla přeměnou živočišného a rostlinného materiálu obsaženého v horninách. Lze ji těžit ze svrchních vrstev zemské kůry, ze sedimentárních pánví jako jsou kontinentální šelfy nebo hlubokovodní pánve. Naleziště ropy se nachází v hloubkách od několika set metrů až do kilometrů.

Teorie

Ropa se na zemský povrch může dostat buď přirozeně v místech, kde vyvěrá, pomocí vrtů nebo metodou povrchového dolování (ropné písky v kanadské provincii Alberta). Před samotným zpracováním je ropa po transportu do rafinérie kontinuálně odsolována praním upravenou vodou a oddělením solanky v elektrostatickém odlučovači za zvýšené teploty i tlaku. Základem zpracování ropy je proces kontinuální rektifikace, při níž jsou v kolonách odděleny při atmosférickém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodů varu.

Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Poslední dva jsou hlavní součástí automobilového paliva LPG.  Další frakci tvoří benzín (40 – 200 °C), petrolej (150 – 300 °C), ze kterého se vyrábí letecké palivo pro trysková letadla, a plynový olej (200 – 300 °C), ze kterého se získává nafta a lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové destilaci za sníženého tlaku, čímž se oddělují těžké topné oleje od asfaltu. Uhlovodíky s dlouhými řetězci mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje.

Všechny získané produkty jsou nejprve podrobeny hydrorafinaci. Tímto procesem je z nich selektivně odstraněna organicky vázaná síra, dusík, případně kyslík. Ty jsou jako odpovídající sloučeniny vodíku odstraněny například vypírkou MEA.


Ropná destilační věž a produkty destilace (1 - destilační věž, 2 - pomocná věž A - ropa B - mazací olej C - petrolej D - benzín E - plynné uhlovodíky F - mazut G - těžký topný olej H - lehký topný olej I - nafta J - propan-butan K - rafinační plyn.
Překresleno podle schématu v knize RYBÍN, Miroslav: Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů (druhé vydání), Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1985.

Ropný průmysl rozděluje ropu podle jejího původu a často také podle její hustoty (lehká -  light, středně těžká - intermediate a těžká - heavy); rafinérie ji také mohou označovat jako „sladkou“ (sweet), což znamená, že obsahuje relativně málo síry, nebo jako „kyselou“ (sour), což znamená, že tato ropa obsahuje více než 0,5 % síry a vyžaduje náročnější zpracování, aby vyhověla současným normám.

Hlavní světové typy jsou:

  • směsná ropa Brent (naleziště v Severním moři, ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro spotřebu na Západě)
  • West Texas Intermediate (severoamerická ropa)
  • Dubai (blízkovýchodní ropa určená pro asijsko-pacifickou oblast)
  • Tapis (lehká ropa z Dálného východu)
  • Minas (těžká ropa z Dálného východu)
  • Koš OPEC zahrnující více druhů (Arab Light, Bonny Light, Fateh, Isthmus, Minas, Saharan Blend, Tia Juana Light)
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.