29. června 1716 – 11. července 1778
český astronom a meteorolog

Josef Stepling se narodil v Řezně. Po matce byl Čech a po otci Němec. Po smrti otce, sekretáře rakouského vyslanectví, se s matkou přestěhoval do Prahy. Své vzdělání získal od jezuitů v Olomouci, v Kladsku a studia dokončil na teologii v Praze v roce 1743. Během studia, v roce 1733, do řádu vstoupil. Nikdy nepřijal jejich scholastický názor na vzdělání. V roce 1748 mu filozofická fakulta nabídla profesuru a zároveň požádal o svolení přednášet o matematice a fyzice. Bylo mu vyhověno, ale představení dohlíželi, aby jeho myšlenky a experimenty zůstaly za zdmi Klementina. V roce 1748 odmítl přednášet aristotelovo učení, protože jeho přesvědčení bylo jiné. Profesorského místa se vzdal. Kupodivu zůstal tento jeho čin bez trestu, dokonce byl jmenován ředitelem matematických a fyzikálních studií na Karlo-Ferdinandově univerzitě. V roce 1751 se stal ředitelem klementinské hvězdárny a o dva roky později se stal „královským direktorem fakulty“. Tehdy začal s reformou studia filozofie podle představ Marie Terezie.


Josef Stepling.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Josef Stepling vydal učebnici integrálního a diferenciální počtu Differentiarum Minimarum, Quantitatum Variantium Calculus Directus, prosadil jako základ studia Newtonovu fyziku. Mezi jeho žáky patřili budoucí učitelé matematiky a fyziky na Karlo-Ferdinandově univerzitě – Jan Tesánek, Antonín Strnad a František Gerstner.


Úvodní list spisu Differentiarum minimarum, quantitatum…
Zdroj: books.google.cz. Public domain.

Josef Stepling přeměnil hlavní klementinskou věž na astronomickou observatoř, která od roku 1752 shromažďovala i meteorologické údaje. Stepling stanovil přesnou polohu hvězdárny na 50°4´32“ severní šířky a 32°11´15“ východní délky. K tomu použil zatmění Měsíce z 9. srpna 1748. Na vybavení hvězdárny přispěl Stepling z dědictví po matce a dále čeští stavové a jezuité. Na hvězdárně byl třístopý dalekohled, kyvadlové hodiny a další dalekohled od ředitele vídeňské hvězdárny. Když Stepling předával hvězdárnu svému nástupci, čítala sbírka přístrojů 20 kusů. Udržoval kontakty s vědeckým světem, především s Josipem Rudžerem Boškovičem, kterého opakovaně zval do Prahy.

Stepling se zabýval meteorologií. Sepsal spis Observationes, kde podrobně odůvodnil měření jednotlivých veličin nejen pro vědecké, ale především pro praktické účely. Soudil, že ze znalostí vývoje množství srážek a z hladiny teplot lze stanovit dlouhodobý osevní program. Zajímala ho souvislost šíření nemocí se změnami v atmosféře. Popsal tu i technické vybavení hvězdárny, které si z větší části sám sestavil. Měřil teplotu, barometrický tlak a množství srážek. Dále se zabýval barometrickým měřením výšek, měřením bodu varu na horách, stanovením bodu varu vody a lihu, měřil teplotu vody ve Vltavě, konal pokusy se šířením tepla a experimentoval se sloupcem rtuti ve vzduchoprázdném prostoru. Jako jeden z prvních pozoroval přechlazení vody, sám sestrojil teploměr s Réaumurovou stupnicí (thermometrum Steplingiarum), který zavěsil na volném prostranství před oknem směřujícím k severu. Měření teploty se prováděla denně, ráno při východu Slunce a v 15 nebo 16 hodin. Tlak se měřil v časných ranních hodinách a k večeru. od 1. ledna 1775 společně s Antonínem Strnadem zavedl pravidelná meteorologická měření. Řada údajů je nejstarším souvislým meteorologickým měřením ve střední Evropě.

Stepling byl členem Vlastenecko–hospodářské společnosti. Na její popud se zabýval možnostmi ochrany před bleskem. Souhlasil s Benjaminem Franklinem a jednorázovým odvedením výboje do země, naopak nesouhlasil s Prokopem Divišem a jeho průběžným odváděním výboje. V archivu města Poličky se našly dokumenty o spolupráci Steplinga na ochraně děkanského kostela před účinky blesku.

Jako ocenění jeho velkých zásluh o vědu nařídila Marie Terezie postavit Josefu Steplingovi pomník a umístit jej v klementinském areálu, kde je dodnes. Na pomníku je latinsky psaný text: „Památku a příklad Josefa Steplinga, vynikajícím způsobem zasloužilého o písemnictví a tuto knihovnu, potomkům poroučí vznešená Marie Theresie.“


Pomník s Amorkem od Františka Platzera z roku 1780 nechala postavit Marie Terezie na památku matematika Josepha Steplinga.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Josef Stepling a jeho doba. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, červen 1998, roč. 7, č. 10, s. 631–633. ISSN 1210–1761.

[2] KOLOMÝ, R. Josef Stepling – matematik, fyzik a astronom. Matematika a fyzika ve škole, prosinec 1978, roč. 9, č. 4, s. 293–296.

[3] KOLOMÝ, R. Josef Stepling – významný přírodovědec 18. století u nás. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1993, roč. 71, č. 1–2, s. 47–51. ISSN 0035–9343.

[4] KRAUS, I. Josef Stepling a jeho klementinští kolegové. Československý časopis pro fyziku, 2003, č. 6, svazek 53, s. 437–440. ISSN 0009–0700.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.