Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Na exponátu můžete porovnat velikost člověka například s velikostí Slunce, Galaxie, červa, tloušťkou lidského vlasu, atomu a desítek dalších objektů makrokosmu i mikrokosmu.
Vydejte se na vzrušující pouť od titěrných rozměrů řádově 10-35 m až do obrovské vesmírné vzdálenosti řádu 1026 m. Projděte se tedy přes 61 řádů!

Teorie

Abychom vůbec mohli měřit vzdálenosti musíme zavést jednotky, ke kterým je budeme přirovnávat. Základ měr a vah byl položen v Babyloně. Chaldaeové dělili den i noc na dvanáct hodin a k měření času užívali vody vytékající z určité nádoby. Babylonský talent je nejstarším známým závažím a je to váha určité krychle vody, která natekla za určitý čas. Délka hrany krychle sloužila jako délková jednotka. Odtud odvozovali svoje míry Egypťané, Řekové i Římané. Postupem času, jak klesala vzdělanost, tak se propracovanost babylonského systému vytrácela a nastoupily hrubé jednotky odvozené z rozměrů lidského těla, průměrů ovoce apod. 


2400 let staré znázornění jednotky sáh neboli šes stop (ta je vidět nad pravou paží) pochází ze starého Řecka.
Zdroj: AUGUSTA, P. - KLŮNA, P. Tajemství přesnosti. 1. vydání. Praha: Albatros, 1983. ISBN 13-856-83.

Není proto divu, že ke konci 18. století byla v Evropě velká nejednotnost v používání délkových jednotek – co kraj to jiný typ jednotek. Kronikář Václav Hájek z Libočan popsal ve své Kronice české, jak panovníci Jindřich I. nebo Přemysl Otakar II. se snažili zavést jednotné míry, mezi poddanými úspěšní nebyli. Základem délky zavedené Přemyslem Otakarem II. bylo ječné zrno (4,93 mm), čtyři ječná zrna tvořila prst (19,71 mm), pět ječných zrn palec (24,65 mm), čtyři prsty dlaň (78,85 mm), 10 prstů píď (197,14 mm), tři pídě byl tzv. pražský loket (0,591 m). Později se tato soustava znovu rozrůznila a za panování Karla IV. musely být míry znovu stanoveny. Byly vloženy do zemských desek, ale bohužel neměly dlouhého trvání, protože shořely spolu s nimi při velkém požáru pražského hradu v roce 1541.

Podrobný záznam o starých českých mírách provedl „císařův služebník v umění geometrickém a zemský měřič v království českém" Šimon Podolský z Podolí v česky psaném spise Knížka o měrách zemských. Obsahem spisu je poučení o správných zemských mírách a o správném postupu při vyměřování, protože — jak zdůrazňuje Podolský — „ne každý jest geometr a měřič, kdož maje šňůru aneb provazec v ruce, okolo dědin neb lesů s ní chodí" [KOLOMÝ, R. Z historie starých měr a zavedení metrické soustavy, Pokroky matematiky, fyziky, astronomie, r. 14, 1969, č. 4.].

V roce 1853 byly císařským dekretem sjednoceny míry na území Rakouska–Uherska. Jako základ byly vzaty míry dolnorakouské. 20. května 1875 byla podepsána zástupci 17 států tzv. metrická konvence. Zároveň byl založen mezinárodní ústav pro míry a váhy v St. Cloud u Paříže, jehož úkolem bylo stanovit normály a pro jednotlivé státy zhotovit kopie. Metrická konvence vstoupila v platnost 1. ledna 1876. Dohodou stanovený metrický systém (protože základem byl metr) měl v té době pouze 2 jednotky: metr a kilogram. Československá republika vyhláškou ministerstva zahraničí z 24. listopadu 1922 přistoupila k této úmluvě podle usnesení Národního shromáždění ze dne 17. února 1922. Normální československý metr měl označení No 7 Alliage de 1874 a byl uložen na Československém inspektorátě pro cejchovní službu v Praze. Od té doby vznikla řada měrných soustav, např. soustava absolutní, technická, praktická, weberova, gaussova, lorentzova, elektrotechnická. Z nich se pak vytvořila současná soustava, která je od 1. 1. 1980 u nás používána. Nazývá se Mezinárodní soustavu jednotek, její zkratka je SI (Systém internationl d´Unite). Pro každou jednotku je přesně stanovený postup, jak ji získat, tzv. definice. Ne všechny země přijaly tuto soustavu, mezi nimi je i USA a Anglie. Metrická konvence má v současné době 51 členských a 22 přidružených zemí. V ČR se používání jednotek řídí československou státní normou ČSN 01 1300 Zákonné měřící jednotky. Mezinárodní soustava jednotek obsahuje základní, odvozené a vedlejší jednotky.

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.