Vzájemné silové působení elektrických nábojů se uskutečňuje prostřednictvím elektrických polí. Elektrické pole existuje okolo každého elektricky nabitého tělesa a projevuje se silovým působením na jiná zelektrovaná tělesa. Elektrické pole mají tedy i protony a elektrony.

Při popisu elektrického pole využíváme vektorovou veličinu nazvanou intenzita elektrického pole. Elektrický náboj Q vytvoří ve svém okolí elektrické pole o intenzitě

Ve vztahu je F elektrostatická síla, kterou působí pole vytvořené nábojem Q na jiný, zkušební náboj q. Jednotkou intenzity elektrického pole je newton na coulomb (N C–1) nebo volt na metr (V m–1).

Velikost intenzity elektrického pole E ve vzdálenosti r od bodového náboje Q určíme, když do vztahu pro intenzitu elektrického pole dosadíme velikost síly F z Coulombova zákona

Odtud plyne, že velikost intenzity elektrického pole se zmenšuje s druhou mocninou vzdálenosti od bodového náboje, který pole vytváří.

V následující tabulce jsou uvedeny velikosti intenzity elektrického pole v některých konkrétních případech.

Elektrické pole

Velikost intenzity (N C–1)

Na povrchu jádra uranu

3 ∙ 1021

Uvnitř atomu vodíku

5 ∙ 1011

Při elektrickém průrazu ve vzduchu

3 ∙ 106

V blízkosti nabitého válce fotokopírovacího stroje

105

V blízkosti nabitého plastikového hřebenu

103

V dolní vrstvě atmosféry

102

Uvnitř měděného vodiče v elektrických obvodech v domácnosti

10–2

Michael Faraday použil pro znázornění elektrostatického pole siločáry. Elektrická siločára je myšlená čára, jejíž tečna určuje v každém místě pole směr intenzity elektrického pole. V místě s větší intenzitou elektrického pole kreslíme siločáry blíže u sebe.

Osamocený elektrický náboj vytváří kolem sebe radiální elektrické pole (z lat. radius – paprsek). Mezi dvěma nesouhlasně nabitými rovnoběžnými deskami je stejnorodé, tzv. homogenní elektrické pole.

Elektrické siločáry kolem nabitých těles různého tvaru.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.