21. června 1781 – 25. dubna 1840
francouzský matematik a fyzik

Siméon Denis Poisson pocházel z nemajetné vekovské rodiny z Pithiviers. První vzdělání mu poskytl jeho strýc, který byl chirurgem ve Fontainebleau. Šlo především o lekce z medicíny, ale když se ukázal jeho talent pro matematiku, byl poslán na École Polytechnique, kde studoval jako žák Josepha Lagrange s velmi dobrými výsledky. Školu dokončil v roce 1800 a stal se asistentem na stejné škole. O šest let později převzal místo profesora matematiky po Josephovi Fourierovi a od roku 1809 i profesora racionální mechaniky. V té době působil i na Sorbonně. V roce 1817 se oženil s Nancy de Bardi, s níž měl čtyři děti. Revolučních událostí ve Francii se nezúčastnil. V době císařství odmítl přísahu Napoleonovi a zůstal přívržencem království. Jeho vědecké kvality ho zachránily před jistými sankcemi. Od krále získal titul barona, ale nikdy jej nepoužíval. Po smrti Pierra Laplacea v roce 1827 se stal geometrem v Bureau des Longitudes (Ústavu pro míry a váhy) v Paříži.


Siméon Poisson.
Zdroj: commons.wikimedia.cz. Public domain.

Poisson se zabýval teorií pružnosti a tepla. S jeho jménem je spojeno Poissonovo číslo (poměr deformace tělesa ve směru napětí a kolmo k němu), Poissonova rovnice (udává souvislost mezi tlakem a objemem při adiabatické stavové změně ideálního plynu), Poissonova konstanta (podíl molových tepel plynů při stálém tlaku a objemu), Poissonovy závorky (operátor), Poissonovo rozdělení (statistická fyzika). Pracoval také v oblasti matematické analýzy, teorie diferenciálních rovnic, rozpracoval matematickou teorii magnetismu, zavedl pojem potenciál, vypracoval teorii kapilarity a tepelné vodivosti, které se později uplatnily při stavbě tepelných motorů. Zkoumal mechanismus vzniku a transportu vodních par a přispěl tak k zavedení parních strojů a ke zvýšení jejich účinnosti. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří z roku 1811 Traité de mécanique (Kurz mechaniky), z roku 1831 Théorie nouvelle de l´action capillaire (Nová teorie kapilarity) a z roku 1835 Théorie mathématique de la chaleur (Matematická teorie tepla).

Siméon Denis Poisson zemřel v Paříži.


Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Všestranný fyzik Siméon Denis Poisson. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, duben 2011, roč. 20, č. 8, s. 505–507. ISSN 1210–1761.

[2] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, sedmý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

[3] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.