K prvním obětem radioaktivního záření patřilo několik zaměstnanců z tajných laboratoří v Oak Ridge a v Los Alamos, pracujících na separaci uranu a plutonia pro první atomové bomby. U prvních experimentálních nebo demonstračních reaktorů pro mírové využití jaderné energie se po armádních zkušenostech s nebezpečím radiačního ozáření začaly obsluhy, zejména údržbáři a záchranáři, chránit přetlakovými ochrannými kombinézami. Zavedla se osobní dozimetrie. Uranové články byly opatřeny hermetickým povlakem a aktivní zóny reaktorů byly opatřeny tzv. reflektory, odrážejícími unikající neutrony, a uzavřeny kombinovanými plášti a štíty z olova a betonu. Původně ruční řízení vytahováním regulačních tyčí bylo svěřeno automatice a k rychlému zastavení reakce byly vyčleněny oddělené tyče havarijní ochrany, vstřelované nebo volným pádem rychle zasahující do aktivní zóny.

První větší havárie postihly roku 1952 a 1958 experimentální těžkovodní reaktory NRX a NRU v kanadském vývojovém středisku v Chalk River. Nedostatečná regulační technika měla při obou nehodách spolu s chybou operátorů za následek popraskání povlaku několika uranových článků, což vedlo k zamoření aktivní zóny štěpnými produkty. Nikdo nezahynul, avšak ruční dekontaminace zplodin trvala desítky měsíců. O její náročnosti svědčí např. údaj o spotřebě 50 tisíc párů rukavic a 20 tisíc respirátorů pro údržbáře.

První obětí vývoje výzkumných reaktorů se stal jugoslávský fyzik, jeden z osmi, kteří 15. října 1958 v rozporu s předpisy vstoupili po odpojení varovného systému průlezem betonového pláště k nádobě odstaveného těžkovodního reaktoru ve Vinci u Bělehradu. Vinou vedoucího směny (napuštěním těžké vody) došlo k jeho nekontrolovanému spuštění. Vzhledem k odpojeným radiometrům se jeho nenulový výkon prozradil až po chvíli vůní ozónu z neutrony rozkládaného vzduchu v šachtě. Při úprku úzkým průlezem dostali postižení dávku od 2 do 10 sievertů. Speciálním letounem byli okamžitě dopraveni do pařížského ústavu Service d'Hygiéne Atomique, kde je prof. Jammet unikátní operací - transplantací kostní dřeně – až na jednoho během roku uzdravil.


Jádro reaktoru SL–1 přesouvané z National Reactor Testing Station v Idaho po havárii.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: US Atomic Energy Commission. Public domain.

Těžká havárie postihla v americké laboratoři v Idaho Falls vyvíjený prototyp kompaktního varného reaktoru SL–1, určeného k pohonu jaderných ponorek. 2. ledna 1961 tři pracovníci noční směny vyměňovali nad víkem tlakové nádoby regulační tyče. Reaktor s výkonem 3 MW byl řadu týdnů odstaven. Při zvednutí deváté tyče havarijní ochrany nad povolených 10 cm došlo k nečekanému startu reakce a výkon bleskově vzrostl. Chladicí okruhy byly mimo provoz, palivové články popraskaly a vodík vzniklý žárem ve styku s hliníkovými povlaky explodoval. Celý objekt musel být hermeticky obezděn a teprve po dvou měsících mohly dálkově řízené manipulátory zahájit rozbíjení spečených palivových článků, které byly 700 m dlouhým, vodou zaplněným kanálem přetahovány pod hladinou do speciální "horké komory". Tam byly během dalšího roku postupně rozřezány na gramové proužky, ukládané do hermetických kontejnerů k "pohřbení".

Aby byla veřejnost pravdivě a srozumitelně informována a nenalétla na zavádějící a zkreslující hodnocení sdělovacích prostředků, prosadila MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni) v roce 1991 mezinárodní stupnici INES (The International Nuclear Event Scale), která osmi stupni hodnotí mimořádné události dnes už nejen v jaderných elektrárnách, ale i ve výzkumných reaktorech, v úložištích vyhořelého paliva a jaderných odpadů, včetně jejich transportu.

INES dělí nehodové události na nehody (stupně 1, 2, 3), neohrožující okolí elektrárny nevyžadující žádná mimořádná opatření a na havárie (stupně 4, 5, 6, 7), vyžadující v důsledku většího úniku radioaktivity do okolí opatření, obsažená v přijatých havarijních plánech. Každá účastnická země je povinná v přesně stanoveném termínu informovat koordinační centrum MAAE o každé nehodě a havárii. Absolutní většina hlášených událostí je pod stupněm 3. V následující tabulce jsou některé události a jejich příčiny.

Datum

Místo

INES

Příčina

12. prosince 1952

Chalk River, Kanada

viz předchozí text

29. září 1957

přepracovatelský závod Majak, SSSR

6

V závodě došlo k rozsáhlému úniku radioaktivních materiálů do okolí, zejména do řeky Teča po havárii vznikla v důsledku tepelné destrukce zásobníku vysoceradioaktivního materiálu.

7. až 11. října 1957

Windscale
V. Británie

5

Při zahřívání reaktoru se porouchal snímač teploty a palivové články začaly hořet, po zapnutí ventilátoru se palivové články prudce rozhořely, teplota přesáhla 1000 °C. Teprve čtvrtý den se podařilo zaplavením reaktoru požár uhasit. Z elektrárny uniklo do okolí množství radioaktivních látek, obyvatelé v okolí elektrárny dostali dávku přesahující desetinásobně celoživotní povolené maximum. Podle oficiálních odhadů zemřelo asi 300 lidí.

23. května 1958

Chalk River, Kanada

viz předchozí text

17. října 1969

Saint Laurent, Francie

4

 

22. února 1977

Jaslovské
Bohunice

Československo

4

viz další článek

1979

Three Miles Island

5

viz další článek

8. března 1981

Tsuruga, Japonsko

Přetékala nádrž s vyhořelým palivem a radioaktivitou zamořená voda odtékala odpadním kanálem do mořského zálivu Wakasa.

25. ledna 1982

Ginna Rock, USA

Při odstavování reaktoru praskla náhle trubka v parogenerátoru a unikla radioaktivitou zamořená pára do ovzduší.

11. července 1983

Philippsburg, Německo

Přestali těsnit články s palivem, uvolněná radioaktivita pronikla spolu s párou mimo chladicí okruh a vyšla ven větracím komínem. Filtry na zachycení radioaktivního jódu selhaly a radioaktivní látky pronikly do okolí. Množství uniklého jódu překročilo povolené hodnoty.

9. prosince 1986

Surrey 2
USA

Roztrhlo se potrubí s horkou voda a pára, uniklo 130 000 l radioaktivní vody a páry, která zasáhla osm dělníků, čtyři z nich na následky popálenin zemřeli.

26. dubna 1986

Černobyl, SSSR

7

viz další článek

12. dubna 2011

Fukušima, Japonsko

7

Elektrárnu zasáhla vlna tsunami.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.