ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Co je potřeba zajistit, aby fungovala dobře elektrárna na biomasu a co to je vlastně biomasa?
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Exponát dokumentuje co je to biomasa a jak jí můžeme získat.
  Anotace pro SŠ: 
  Exponát dokumentuje co je to biomasa a jak jí můžeme získat.

  Věda a technika v pozadí

  Biomasa vzniká důsledkem dopadající sluneční energie a lze ji definovat jako veškerou hmotu organického původu. Biomasa muže být rostlinného i živočišného původu. Patří sem také organické odpady.

  Teorie

  Rozlišujeme biomasu suchou (dřevo) a mokrou (tzv. kejda - tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou). Základní technologie zpracování se dělí na suché procesy jako je spalování, zplyňování a pyrolýza a procesy mokré, které zahrnují anaerobní vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku. Oproti spalování fosilních paliv má spalování biomasy v podstatě nulovou bilanci CO2 (patří mezi tzv. skleníkové plyny).


  Zdroj biomasy.
  Zdroj: Techmania Science Center. Under Creative Commons.

  Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření. Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy se používají stále více. Na první pohled se neliší od běžných spalovacích zařízení. Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková sláma za stejných podmínek na 13 %. Obsah energie v 1 kg dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kWh. V praxi však nelze dřevo vysušit úplně, zbytkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dřeva. Protože se při spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné počítat s energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kWh na 1 kg dřeva.

  K získání energie lze využít všechny formy biomasy, protože základním stavebním prvkem živé hmoty je uhlík a jeho chemické vazby obsahující energii. Vetšina organických látek v biomase vzniká při fotosyntéze z oxidu uhličitého a vody.

  Výhody - nevýhody
  + biomasa je podle vetšiny analýz CO2 neutrální - v souvislosti s využíváním biomasy na výrobu elektřiny je často kritizována její neefektivnost. Účinnost biomasy je při výrobě elektřiny odhadována na 25 – 35 %
  + možnost využití odpadního materiálu - využívání je limitováno nedostatečným technologickým a finančním zázemím

   

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.