Kdykoli se mění elektrické pole, tvoří se magnetické pole. Jeho indukční čáry jsou uzavřené a vždy kolmé k siločárám elektrického pole. Kdykoli se mění magnetické pole, vzniká elektrické pole. Siločáry tohoto elektrického pole jsou uzavřené a kolmé k indukčním čárám magnetického pole. Takto periodicky se střídající elektrické a magnetické pole je jedno fyzikální pole, tzv. elektromagnetické pole.


Schématické znázornění elektromagnetických vln.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Elektromagnetické pole, podobně jako jiná pole, má energii, která se může šířit prostorem v podobě vlnění. Ve stejnorodém prostředí mají elektromagnetické vlny kulový tvar. Na rozdíl od mechanického vlnění nepotřebuje elektromagnetické vlnění ke svému šíření žádné látkové prostředí a šíří se tedy i vakuem. Jeho rychlost James Maxwell vypočítal jako

V roce 1893 Heinrich Hertz dokázal, že se elektromagnetické vlny ve vakuu šíří rychlostí světla c

Vlnovou délku λ a frekvenci f elektromagnetického vlnění počítáme podle vztahů

Ve stejném roce také dokázal, že se elektromagnetické vlny odráží i lámou. Odraz elektromagnetických vln např. na kovové desce se využívá při radiolokaci.

Jednotlivé druhy elektromagnetického záření se liší vlnovou délkou a tvoří spektrum elektromagnetického záření.

Elektromagnetické záření

Vlnová délka ve vzduchu

Frekvence (Hz)

rádiové záření

30 km – 1 m

104 – 3 · 108

mikrovlny

1 m – 0,03 mm

3 · 108 – 1013

infračervené záření

0,3 mm – 790 nm

1012 – 3,8 · 1014

světlo

790 nm – 390 nm

3,8 · 1014 – 7,7 · 1014

ultrafialové záření

400 nm – 10 nm

7,7 · 1014 – 3 · 1016

rentgenové záření

10 nm – 1 pm

3 · 1016 – 3 · 1020

záření gama

< 300 pm

>1018

Mezi jednotlivými druhy elektromagnetického záření není ostrá hranice, přechody mezi nimi jsou plynulé nebo se oblasti jednotlivých druhů záření překrývají. Každý druh elektromagnetického záření má určité charakteristické vlastnosti. 

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.