V tíhovém poli působí na tekutiny tíhová síla. Každá molekula tlačí svou tíhou na níže položené molekuly. V kapalině proto vznikají vnitřní síly, které vyvolávají tzv. hydrostatický tlak. V plynech tyto síly vyvolávají aerostatický tlak.

Tlaková síla působící na dno nezávisí na objemu tekutiny. Je přímo úměrná výšce tekutiny h, obsahu dna S a hustotě tekutiny ρ. Tuto závislost vyjadřuje vztah

kde g je gravitační zrychlení.

Poněvadž ve vztahu pro hydrostatickou sílu představuje součin Sh objem sloupce kapaliny o obsahu podstavy S a výšce h, závisí velikost hydrostatické tlakové síly na součinu Sh, nikoli však na tvaru nádoby a celkovém objemu kapaliny v nádobě. 


Hydrostatický tlak závisí na ploše dna.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.
Zajímavost z historie:
Blaise Pascal předvedl na náměstí v Rouenu překvapivý pokus. Do pevného dřevěného sudu s obručemi naplněného vodou zasadil dlouhou tenkou svislou trubici a nalil do ní malé množství vody. Hydrostatická tlaková síla vysokého vodního sloupce sud roztrhla, přestože tíha vody byla nepatrná. Tento jev se jmenuje hydrostatické paradoxon.

Blaise Pascal.
Zdroj: commons.wikimedia.cz. Public domain.

Tlak v kapalině, vyvolaný hydrostatickou tlakovou silou, se nazývá hydrostatický tlak. Stejně jako hydrostatická tlaková síla je výsledkem působení tíhového pole na kapalinu v klidu. Protože tlak je síla vztažená na plochu platí

Je třeba si uvědomit, že obvykle působí na povrch kapaliny ještě nějaké vnější síly vyvolávající určitý vnější tlak po navíc. Nejčastějším příkladem je působení tíhové síly okolního vzduchu, ale může nastat i řada jiných případů takového vnějšího působení. Proto je v takovém případě nutno (v souladu s Pascalovým zákonem) k vlastnímu hydrostatickému tlaku připočítat hodnotu tohoto vnějšího tlaku po a celkový tlak p v hloubce h pod hladinou bude potom dán výrazem

Vliv hydrostatického tlaku se musí uvažovat především ve větších hloubkách, kde může dojít působením značných tlakových sil k rozdrcení těles, např. ponorek. Na každých 10 m hloubky roste ve vodě hydrostatický tlak přibližně o 100 kPa.

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.