V různých elektrotechnických zařízeních najdeme součástky s pevně stanoveným odporem. Nazýváme je rezistory – odpory. Vyrábějí se rezistory drátové (vinuté odporovým drátem, používají se u stejnosměrného proudu) nebo vrstvové (odporový materiál je ve formě vrstvy – uhlíkové nebo metalizované) různých tvarů a typů. Další možné rozdělení je na rezistory se dvěma vývody (s pevnou hodnotou odporu) nebo rezistory s dvěma a více vývody (s odbočkami a potenciometry). U každého rezistoru výrobce udává jmenovitý odpor, maximální přípustný výkon, provozní zatížení (nejvyšší teplota povrchu součástky), nejvyšší dovolené napětí a třídu přesnosti.


Technická značka rezistoru a potenciometru.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Rezistory můžeme zapojovat do dvou základních typů spojení, buď za sebou (seriově) nebo vedle sebe (paralelně)

Při sériovém spojení spojujeme vždy konec jednoho rezistoru se začátkem dalšího rezistoru. Všemi rezistory a celým obvodem pak prochází stejný proud.


Sériové zapojení rezistorů.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Při sériovém spojení rezistorů o odporech R1 a R2 naměříme napětí U1 a U2 a na soustavě rezistorů celkové napětí U. Zjistíme, že platí

Celkové napětí se rovná součtu napětí na rezistorech. Dosadíme–li do tohoto vztahu podle Ohmova zákona, dostaneme

a po vykrácení

Uvedený vztah platí pro libovolný počet rezistorů, tj.

Sériově se zapojují do elektrických obvodů pojistky a jističe nebo třeba žárovky na vánočním stromku. Sériově se spotřebičem zapojujeme také ampérmetr.

Při paralelním zapojení spojujeme do jednoho uzlu všechny vstupní svorky, do druhého uzlu všechny výstupní svorky. Na všech rezistorech je potom stejné napětí U.


Paralelní zapojení rezistorů.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Jestliže při paralelním spojení dvou rezistorů o odporech R1 a R2 změříme ve větvích proudy I1 a I2 a pro celkový proud I platí

Při paralelním spojení rezistorů je celkový proud v nerozvětvené části obvodu roven součtu proudů v jednotlivých větvích. Jestliže dosadíme hodnoty jednotlivých proudů z Ohmova zákona, dostaneme

a po vydělení

Také tyto závěry platí pro libovolný počet paralelně spojených rezistorů, tj.

.

Paralelně jsou spojeny elektrické spotřebiče v domácnosti. Každý spotřebič má vlastní větev, proto pracuje nezávisle na ostatních spotřebičích. Paralelně se také připojuje voltmetr.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.