Jestliže vložíme vlnění do cesty překážku mohou nastat podle rozměrů překážky dva základní případy. Jestliže je překážka větší oproti vlnové délce, dochází k odrazu vlnění. Princip odrazu vlnění můžeme vysvětlit pomocí Huygensova principu. Sledujeme vlnoplochu, která postupuje ze zdroje k rovinné překážce. K ní vlnění dospívá postupně v bodech A, A´, B, B´. V době, ve které vlnění dorazilo do bodu A a A´, vznikly již kolem bodů B, B´ elementární vlnoplochy. Jejich vnější obalová plocha tvoří výsledný tvar vlnoplochy odražené.


Vznik odražené vlny podle Huygensova principu.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Podobným způsobem sestrojíme tvar odražené vlnoplochy v případě odrazu vlnoplochy rovinné. Sledujme rovinnou vlnoplochu, která svírá s rovinou překážky úhel dopadu α. Vlnění dospívá k překážce postupně v bodech A, B, C. V době, kdy vlnění dorazilo do bodu C, vznikla kolem bodu A a B elementární vlnoplocha. Vnější obálka obou elementárních vlnoploch dává vlnoplochu odraženou, která je rovinná a svírá s překážkou úhel odrazu α´. Úhel odrazu vlnění se rovná úhlu jeho dopadu na překážku = zákon odrazu vlnění.


Vznik odražené vlny podle Huygensova principu.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Jestliže je překážka menší oproti vlnové délce, dochází k ohybu vlnění. Princip ohybu vlnění můžeme také vysvětlit pomocí Huygensova principu. Okraje překážky, k nimž vlnění dospěje, se stávají zdrojem elementárních vlnění, která se v případě blízkých okrajů, tj. malých rozměrů překážky, za překážkou spojují, čímž vytvoří souvislou výslednou vlnoplochu.

Podobný jev nastává, je–li v překážce velkých rozměrů malý otvor. Pozorujeme, že za překážkou se vlnění šíří všemi směry, ačkoliv bychom očekávali, že po průchodu otvorem bude vlnění postupovat jen původním směrem, kterým se šířila rovinná vlna. Pokus je důkazem, že nastal ohyb vlnění. Oba jevy mají velký význam v oblasti šíření světla, zvuku a rozhlasových vln.


Šíření vlnění za malým otvorem.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.