ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Stiskněte dané čtverce s nerosty a vytvořte tak příslušné horniny. Minerály jsou stavebními kameny hornin. Většina hornin se skládá z 2 - 5 různých minerálů. I když na Zemi existuje asi 5 000 minerálů, většina hornin je tvořena zhruba 20 základními nerosty.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Stiskem daných čtverců s nerosty žáci vytvoří příslušné horniny. Minerály jsou staveními kameny hornin. Většina hornin se skládá z 2 – 5 různých minerálů. I když na Zemi existuje asi 5 000 minerálů, většina hornin je tvořena zhruba 20 základními nerosty.
  Anotace pro SŠ: 
  Stiskem daných čtverců s nerosty žáci vytvoří příslušné horniny. Minerály jsou staveními kameny hornin. Většina hornin se skládá z 2 – 5 různých minerálů. I když na Zemi existuje asi 5 000 minerálů, většina hornin je tvořena zhruba 20 základními nerosty.

  Věda a technika v pozadí

  Základním stavebním kamenem každé pevné planety jsou minerály, ze kterých se pak skládají horniny. Věda o minerálech, jejich vlastnostech, výskytu a využití  se nazývá mineralogie. Věda o horninách se nazývá petrologie.

  Teorie

  Minerál (latinského minera - důl) čili nerost je prvek nebo stejnorodá chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů. Minerály tedy můžeme popsat chemickým vzorcem. V přírodě je známo přes 5 000 minerálů a každým rokem bývá objeveno kolem 50 dalších. Častý výskyt se dá přiřknout jen cca 300 minerálům a pro tvorbu hornin je významných jen několik desítek.

  Klasifikace minerálů prošla dlouhým a komplikovaným vývojem. Proto se dnes používá několik mineralogických systémů. Nejpoužívanější jsou systémy založené na krystalochemickém principu. Takže třídění minerálů vychází z krystalové struktury a chemického složení. V této práci byl použit Strunzův mineralogický systém, podle kterého se minerály dělí do devíti mineralogických tříd: I. třída prvky, II. třída sulfidy, III. třída halogenidy, IV. třída oxidy a hydroxidy, V. třída uhličitany, dusičnany a boritany, VI. třída sírany, chromany, molybdenany a wolframany, VII. třída fosforečnany, arseničnany a vanadičnany, VIII. třída křemičitany a IX. třída organické minerály.

  foto minerál třída součást horniny
    biotit/tmavá slída VIII. křemičitan břidlice, gabro, rohovec, rula
  dolomit V. uhličitan  
  chalkopyrit II. sulfid  
  křemen IV. oxid bazalt/čedič, gabro, pegmatit, rohovec, rula, ryolit, svor
  muskovit (druh slídy) VIII. křemičitany břidlice, rohovec, rula
  olivín/peridot VIII. křemičitany gabro, peridotit
  ortoklas/draselný živec VIII. křemičitany rohovec, rula
  plagioklas (druh živce) VIII. křemičitan rohovec, rula, ryolit
  pyrit II. sulfid  
  pyroxen   gabro, peridotit
  kalcit I. prvek  

  Hornina je heterogenní směs tvořená různými minerály, někdy i organickými složkami, vulkanickým sklem či kombinací těchto komponentů. Výjimku tvoří pouze monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem (například hornina mramor je tvořena pouze minerálem kalcitem). Kus pevné horniny, surový i opracovaný, se obvykle nazývá kámen, kusová hornina jako materiál se nazývá kámen, kamení či kamenivo, výchoz nebo podloží z kompaktní horniny se nazývá skála, sypké a tekuté horniny mívají specifické názvy.

  foto hornina složení (minerály)
  bazalt
  čedič
  křemen, foid, živec
  břidlice biotit, muskovit, andalusit
  gabro pyroxen, amfibol, olivín, biotit, křemen, magnetit, chromit, pyrhotin
  mramor kalcit
  pegmatit křemen, živec a slída
  peridotit olivín, pyroxen, granát, spinel, amfibol, flogopit
  rohovec křemen, plagioklas, ortoklas, biotit, muskovit, cordierit, andalusit, amfibol
  rula křemen,  muskovit, biotit, ortoklas, plagioklasy
  ryolit  křemen, alkalické živce a plagioklas
  svor slída, křemen, granát, kyanit nebo turmalín
  vápenec kalcit, aragonit

   

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.