Napíšeme dva řádky čísel přesně pod sebe. Nejdříve 0 a pod ní 1. To je první sloupec dvojice. Vedle nuly napíšeme jedničku a pod ní dvojku, tj. máme druhý sloupec. Třetí sloupec bude mít nahoře dvojku a dole čtyřku atd. Podobně můžeme pokračovat doleva, za nulu -1 a pod ní ½ atd.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1/16

1/8

¼

½

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

V prvním řádku se objevila aritmetická posloupnost. Rozdíl dvou po sobě jdoucích čísel je vždy 1. V druhém řádku je posloupnost geometrická. Podíl dvou po sobě jdoucích čísel je vždy 2. Toto srovnání aritmetické a geometrické posloupnosti provedl už Archimédes, ale k násobení ji použil až Nicolas Chuquet v 15. století a Michael Stifel. Ten metodu popsal takto: „Všemu, co se v geometrické posloupnosti provádí násobením a dělením, odpovídá v aritmetické posloupnosti sčítání a odčítání. Když násobím jednu osminu číslem 64, obdržím součin 8. Tomu odpovídá (v horním řádku), že -3 + 6 = 3.“

Čísla ve druhém řádku mohou být nahrazena i jinou geometrickou posloupností, ale vždy musí být v prvním sloupci pod nulou jednička.

0

1

2

3

4

5

6

7

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

Pro širší praktické použití tohoto principu bylo však potřeba sestavit vícemístné tabulky s velmi malou diferencí mezi členy aritmetické posloupnosti.

0

0,477121

1

1,301030

1,698970

2

2,176091

1

3

10

20

50

100

150

Tuto početně obtížnou práci vykonali nezávisle na sobě John Napier a Joost Bürgi. Napier vytvořil slovo logaritmus ve významu „poměrové číslo“. John Napier vydal v roce 1614 Mirifici logaritmorum canonis deskriptio (Popsání podivuhodného zákona logaritmů), což jsou tabulky logaritmů se základem

Neperův první pokus nebyl příliš obratný. Podle Napierova doporučení vypracoval Henry Briggs tabulky logaritmů se základem 10. Pak můžeme třetí sloupec tabulky přepsat jako log 3 = 0,477 121 (obecně se logaritmy zapisují jako logax = y, kde kladné číslo a je základ logaritmu, v našem případě je a = 10 a podle dohod se neuvádí). Briggs publikoval nejprve roku 1617 osmimístné tabulky logaritmů čísel od 1 do 1 000 a roku 1624 čtrnáctimístné tabulky logaritmů čísel od 1 do 20 000 a od 90 000 do 100 000. Joost Bürgi pracoval na svých logaritmických tabulkách osm let, jejich základem je přibližné číslo e. Práci dokončil v roce 1611, ale s publikování váhal až do roku 1620. Práce Bürgiho zůstala téměř nepovšimnuta, zřejmě také v souvislosti s úpadkem vědy u nás po bělohorské bitvě.

A k čemu jsou nám logaritmy vlastně dobré? Dnes už tak důležité nejsou, ale v době bez kalkulaček byly nezbytným pomocníkem každého počtáře nebo technika. Jejich skvělou vlastností je, že převádějí složité násobení na jednodušší sčítání. Stačí tedy v tabulkách najít logaritmy násobených čísel a ty pak sečíst. Jako příklad uvedeme součin čísel z naší tabulky: 3 ∙ 50. Najdeme součet prvního řádku u čísla 3 a 50: 0,477121 + 1,698970 = 2,176091 a pod tímto číslem v tabulce je číslo 150. Podobně můžeme převést dělení na odčítání, umočňování na násobení a odmocňování na dělení. Jedinou nevýhodou tohoto postupu je počet desetinných míst logaritmů uvedených v tabulkách.

Zajímavost z historie:
Počítání s tabulkami vedlo velmi brzy k myšlence přenést logaritmickou stupnici na pravítko a využít jeho posouvání. V roce 1620 s touto myšlenkou vystoupil Edmund Gunter, pracoval však s kružidly při přenášení délek. Ideu dvou pohyblivých logaritmických stupni přinesl snad už William Oughtred, ale publikoval ji až v roce 1632, navrhl také stupnice na okrajích soustředných kruhů. Průhledného jezdce navrhl prý Isaac Newton v 17. století, ale zaveden byl až o sto let později. Současnou podobu dostalo logaritmické pravítko až v 19. století u A. Mannheima.

Použité zdroje:

[1] BEUTELSPACHER, A. Matematika do vesty. Praha: Baronet, 2005. ISBN 80-7214-841-9.

[2] MOLNÁR, J. – MACHAČÍKOVÁ, I. Co z historie matematiky do vyučování? Sborník Dva dny s didaktikou matematiky 2011.

[3] PERELMAN, J. I. Zajímavá geometrie. Praha: Mladá Fronta, 1954.

[4] PORUBSKÝ, Š. Dokonalé čísla. Najstarší otvorený problém matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22. 8. – 26. 8. 2008, s. 33–48 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-048-7.

[5] SPENCER, A. Kniha čísel. 1. vydání. Praha: Albatros, 2005. ISBN: 13-805-KMČ-005.

[6] ŠEDIVÝ, O. Matematika pro 8. ročník základní školy 1. díl. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-25091-2.

[7] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.