Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Stiskněte dané čtverce s nerosty a vytvořte tak příslušné horniny. Minerály jsou stavebními kameny hornin. Většina hornin se skládá z 2 - 5 různých minerálů. I když na Zemi existuje asi 5 000 minerálů, většina hornin je tvořena zhruba 20 základními nerosty.
Základním stavebním kamenem každé pevné planety jsou minerály, ze kterých se pak skládají horniny. Věda o minerálech, jejich vlastnostech, výskytu a využití  se nazývá mineralogie. Věda o horninách se nazývá petrologie.

Teorie

Minerál (latinského minera - důl) čili nerost je prvek nebo stejnorodá chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů. Minerály tedy můžeme popsat chemickým vzorcem. V přírodě je známo přes 5 000 minerálů a každým rokem bývá objeveno kolem 50 dalších. Častý výskyt se dá přiřknout jen cca 300 minerálům a pro tvorbu hornin je významných jen několik desítek.

Klasifikace minerálů prošla dlouhým a komplikovaným vývojem. Proto se dnes používá několik mineralogických systémů. Nejpoužívanější jsou systémy založené na krystalochemickém principu. Takže třídění minerálů vychází z krystalové struktury a chemického složení. V této práci byl použit Strunzův mineralogický systém, podle kterého se minerály dělí do devíti mineralogických tříd: I. třída prvky, II. třída sulfidy, III. třída halogenidy, IV. třída oxidy a hydroxidy, V. třída uhličitany, dusičnany a boritany, VI. třída sírany, chromany, molybdenany a wolframany, VII. třída fosforečnany, arseničnany a vanadičnany, VIII. třída křemičitany a IX. třída organické minerály.

foto minerál třída součást horniny
  biotit/tmavá slída VIII. křemičitan břidlice, gabro, rohovec, rula
dolomit V. uhličitan  
chalkopyrit II. sulfid  
křemen IV. oxid bazalt/čedič, gabro, pegmatit, rohovec, rula, ryolit, svor
muskovit (druh slídy) VIII. křemičitany břidlice, rohovec, rula
olivín/peridot VIII. křemičitany gabro, peridotit
ortoklas/draselný živec VIII. křemičitany rohovec, rula
plagioklas (druh živce) VIII. křemičitan rohovec, rula, ryolit
pyrit II. sulfid  
pyroxen   gabro, peridotit
kalcit I. prvek  

Hornina je heterogenní směs tvořená různými minerály, někdy i organickými složkami, vulkanickým sklem či kombinací těchto komponentů. Výjimku tvoří pouze monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem (například hornina mramor je tvořena pouze minerálem kalcitem). Kus pevné horniny, surový i opracovaný, se obvykle nazývá kámen, kusová hornina jako materiál se nazývá kámen, kamení či kamenivo, výchoz nebo podloží z kompaktní horniny se nazývá skála, sypké a tekuté horniny mívají specifické názvy.

foto hornina složení (minerály)
bazalt
čedič
křemen, foid, živec
břidlice biotit, muskovit, andalusit
gabro pyroxen, amfibol, olivín, biotit, křemen, magnetit, chromit, pyrhotin
mramor kalcit
pegmatit křemen, živec a slída
peridotit olivín, pyroxen, granát, spinel, amfibol, flogopit
rohovec křemen, plagioklas, ortoklas, biotit, muskovit, cordierit, andalusit, amfibol
rula křemen,  muskovit, biotit, ortoklas, plagioklasy
ryolit  křemen, alkalické živce a plagioklas
svor slída, křemen, granát, kyanit nebo turmalín
vápenec kalcit, aragonit

 

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.