ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Mgr. Kristýna Nová
  Anotace pro veřejnost: 
  Jak bude fungovat větrák v místě, kde chybí vzduch? A je možné v takovém místě mluvit? Odpovědi vám poskytne tento náš exponát.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Základem exponátu je vývěva, která vysává vzduch z prostoru kolem zvonku a větráku. Při snižujícím se tlaku se mění účinky těchto zařízení. Zvonek není téměř slyšet a větrák nedokáže roztočit větrník. Nejlepší je ovšem pozorovat to vše při navracení vzduchu zpět do téměř prázdného prostoru.

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Základem exponátu je vývěva, která vysává vzduch z prostoru kolem zvonku a větráku. Při snižujícím se tlaku se mění účinky těchto zařízení. Zvonek není téměř slyšet a větrák nedokáže roztočit větrník. Nejlepší je ovšem pozorovat to vše při navracení vzduchu zpět do téměř prázdného prostoru.

  RVP pro střední školy

  Věda a technika v pozadí

  Ze zdroje zvuku se šíří zvukové vlnění do okolního prostředí. V kapalinách a plynech se šíří jako postupné vlnění podélné, v pevných látkách jako postupné vlnění podélné i příčné. Nutnou podmínkou pro šíření zvuku je pružné prostředí.

  Teorie

  V nepružném prostředí (vlna, korek, plsť apod.) se zvuk šíří špatně. Takové látky používáme jako zvukové izolátory. Jak dokázal už Otto von Guericke se svou vývěvou, ve vzduchoprázdnu se zvuk nešíří.


  Otto von Guericke.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Anselmus von Hulle. Public domain.

  Zvukové vlnění má všechny vlastnosti vlnění v prostoru. Pro vlnovou délku l platí vztahy 

  kde T je perioda a f frekvence vlnění. Vlnové délky zvuku jsou v rozmezí od 21 m pro frekvenci 16 Hz do 21 mm pro frekvenci 16 kHz.

  Rychlost zvuku závisí na druhu, hustotě a teplotě prostředí, dále na přítomnosti dalších látek, vodní páry a vlhkosti vzduchu. V pevných látkách závisí na hustotě ρ a modulu objemové pružnosti K

  Rychlost zvuku v plynu je úzce spojena se střední kvadratickou rychlostí molekul daného plynu. Zvuková vlna se šíří pomocí srážek mezi jednotlivými molekulami. Rychlost vlny proto nemůže být vyšší než střední rychlost molekul, neboť molekuly se pohybují všemi směry, a ne jen ve směru vlny. Rychlost zvuku v plynech závisí na tlaku p, hustotě ρ a Poissonově konstantě κ, jak v roce 1816 dokázal Pierre Laplace

  Oba vztahy mají jen určité hranice použitelnosti. Kromě toho rychlost zvuku ve vzduchu závisí i na teplotě t

  kde vt je velikost rychlosti zvuku při teplotě t, konstanta k = 0,6 m s–1 K–1 a v0 = 331,6 m s–1 je rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě 0 °C. Obvykle počítáme s hodnotou 340 m s–1, která odpovídá teplotě vzduchu asi 15 °C. Měřením rychlosti zvuku ve vzduchu se zabývali Viviani, Robert Boyle, Giovanni Cassini, Christian Huygens, John Flamsteed, Edmond Halley apod. Rychlost zvuku se mění i s frekvencí, jev se nazývá disperze zvuku a teoreticky ho popsal už v roce 1880 Hendrik Lorenz. Experimentálně byl ověřen až dlouho po té, protože se projevuje až u frekvencí řádovově 103 – 105 kHz, tedy u ultrazvuku.

  prostředí rychlost (m/s) prostředí rychlost (m/s)
  voda 1440 dřevo 4000
  beton 1700 ocel 5000
  led 3200 sklo 5200

   

  Zajímavost z fyziky:
  Jako vakuum (z lat. vacuum – prázdno) označujeme prostředí, ve kterém nejsou žádné částice. Takové prostředí se ještě na Zemi ani ve vesmíru nepodařilo najít. Takže vakuum jako absolutní nic je pouze abstraktní pojem. Přiblížit se v reálu k němu můžeme snižováním tlaku = zředěním plynu. Proto ve fyzice jako vakuum označujeme prostor s tlakem nižším než je atmosférický tlak při běžné teplotě. Podle American Vacuum Society se vakuum rozděluje do několika stupňů.
  název tlak
  nízké vakuum 105 – 103 Pa
  střední vakuum 103 – 10-1 Pa
  vysoké vakuum 10-1 – 10-4 Pa
  velmi vysoké vakuum 10-4 – 10-7 Pa
  ultravysoké vakuum 10-7 – 10-10 Pa
  extrémně vysoké vakuum < 10-10 Pa

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.